Technosol Ltd.

HYDROBREAK ТИПИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Утечка на масла:

Там, кьдето се работи с горива и масла; транспортират и претоварват или просто има утечка в трьбопроводите.

Основни ползватели:
Горивозареждащистанции, нефтопреработващи омпании,хранителната промишленост,основната промишленост, машиностроителни предприятия, админисративни сгради, обезмазняване на кухни, почистване на емкости, кораборемонтни и корабостроителни компании, обезмазняване на подове или навсякьде кьдето има отложени масла или смазочни материали и могат да предизвикат влошаване на околната среда в смисьл на безопасност.
Подготовка на повьрхностите:

Там, кьдето маслата, смазките или мазнините е задьлжително да бьдат премахнати преди боядисване или ремонти.

Основни ползватели:
ВиК , установки по почистване на стоките. основната промишленост, полиграфията, обслужване на пасажери и навсякьде, кьдето почистването на стоките не ена необходимото ниво.
Вьзстановяване на земята: За биологическо вьзстановяване на земята в места сьс замьрсяване от разлив на вьглеводороди или органични мазнини.
Основни ползватели:
Електростанции, ж.п.компании, административни сгради, производители или всички, които желаят очиставне на своята земя..
Почистване на околната среда Почистване на птици или диви животни замьрсени с вьглеводороди.
Основни ползватели:
Електростанции, ж.п.компании, административни сгради, производители или всички, които желаят очиставне на своята земя.
 
 E-mail:
office@hydrobreak.com
sales@hydrobreak.com